Jdi na obsah Jdi na menu
 


 
 P R O P O Z I C E
 
Mistrovské fotbalové soutěže přípravek 4+1 pro období 2008 – 2009
 
 
Článek 1
Řízením soutěže je VV OFS Litoměřice pověřena sportovně technická komise (dále STK).
 
Proti rozhodnutí, které v I. instanci vydal řídící orgán soutěže, je možné podat doporučeným dopisem odvolání VV OFS v souladu se SŘ.
 
Článek 2
Soutěž se řídí pravidly minifotbalu s platností od 1.7. 2000, Soutěžním řádem, Rozpisem mistrovských fotbalových soutěží pro období 2008-2009 vydaným VV OFS Litoměřice a jeho přílohami. Odlišnosti od výše uvedených pravidel pro tuto věkovou kategorii v této soutěži dále upravují tyto propozice.
 
Článek 3
Systém soutěže je formou satelitních turnajů dle termínové listiny v obdobích – podzim, zima (dále jen „halová část“), jaro. Hracími dny pro tuto soutěž jsou soboty, neděle, svátky nebo jiný určený den dle rozlosování. Začátky jednotlivých turnajů a utkání v nich jsou dle termínové listiny. Všechna zúčastněná družstva mají povinnost dostavit se do místa konání turnaje nejpozději 30 minut před zahájením turnaje.
 
Termínová listina je závazná pro všechny účastníky okresní soutěže přípravek 4+1.
 
STK má právo ve výjimečných a odůvodněných případech provádět změny v termínové listině.
 
Článek 4
Účastníkem soutěže se stává každé družstvo, které je fotbalovým klubem řádně přihlášeno do soutěže řízené OFS pro daný soutěžní ročník. Jednotlivá družstva jsou zařazena do skupin podle regionu. Pod názvem uvedeným v přihlášce do soutěže bude družstvo vedeno v průběhu celého ročníku (s výjimkou schválené změny v zimní halové části soutěže).
Po odehrání všech turnajů daného soutěžního období bude uspořádán finálový turnaj. V něm budou družstva rozdělena do 4 skupin podle umístění v základních skupinách. Finálovou skupinu budou tvořit družstva z prvních míst základních skupin, další tři skupiny pak družstva z dalších umístění v pořadí druzí, třetí a čtvrtí.
Vítěz finálové skupiny se stane vítězem okresní soutěže přípravek 4+1 a získá titul „Přeborník okresu“.
 
Do halové části soutěže se může přihlásit i jakékoliv jiné družstvo po splnění podmínek stanovených těmito propozicemi.
 
Při nedostavení se družstva na turnaj následuje kontumace. Družstvo, v jehož neprospěch budou vyhlášeny tři kontumační výsledky v průběhu jednoho ročníku soutěže jako důsledek zaviněného nedostavení se k soutěžnímu utkání, bude řídícím orgánem soutěže vyloučeno ze soutěže.
 
Článek 5
Účastníkem halové části soutěže se může stát i nepřihlášené družstvo v soutěži přípravek 4+1, které je fotbalovým klubem řádně do konkrétního turnaje soutěže přihlášeno a schváleno pověřeným členem komise STK OFS. Družstva se přihlašují na každý turnaj dle stanovených termínů samostatně. Přihlášená družstva jsou zařazena do skupin podle rozlosování STK.
 
Přihlášené družstvo je povinno uhradit startovné dle těchto propozic.

Výsledky utkání nového účastníka halové části soutěže se nezapočítávají do celkového hodnocení soutěže.

Článek 6
Soutěžní záloha pro družstva přihlášená na celé soutěžní období není stanovena.
Startovnéje poplatek nově přihlášeného klubu, který uhrazuje řídicímu orgánu jako nevratné plnění za účast jeho družstva v turnaji soutěže. Pro nově přihlášeného účastníka zimní - halové části soutěže přípravek 4+1 pro soutěžní sezónu 2008-2009 v okresní soutěži přípravek 4+1 je stanoveno ve výši 600,- Kč za start jednoho družstva v jednom turnaji a je splatný v den konání turnaje okresní soutěže přípravek 4+1 v hotovosti přímo pověřenému členovi komise STK OFS Litoměřice. Bez zaplacení startovného nelze, aby se mužstvo zúčastnilo turnaje.
 
Článek 7
Startují hráči nar. po 1.1. 2000 a mladší, po dovršení 6 let věku.
Všichni hráči musí mít registrační průkaz, který předloží při vyplňování soupisek. Současně je nutné, aby každý hráč měl u sebe průkaz zdravotní pojišťovny. Kontrola totožnosti se provádí dle soutěžního řádu kopané nebo na žádost pověřeného člena komise STK.
 
Fotbalové kluby, které mají v soutěži přípravek 4+1 dvě družstva nemusí předkládat jmenný seznam hráčů obou družstev. STK OFS Litoměřice doporučuje družstvům nezaměňovat hráče v průběhu jednotlivých turnajů.
 
Článek 8
Hrací doba okresní soutěže přípravek 4+1 je 2 x 12 minut, minimálně 5 minutová poločasová přestávka. Rovněž mezi dvěma zápasy bude minimálně 20 minut přestávka.
 
Pořadí jednotlivých utkání pro podzimní a jarní část soutěže podle Bergerových tabulek pro 4 družstva takto:
1.kolo   1-4 a 2-3
2.kolo   4-3 a 1-2
3.kolo   2-4 a 3-1
Čísla jednotlivým družstvům přiděluje pořadatel turnaje.
Pořadatel je povinen nejpozději 30 minut před zahájením turnaje vyvěsit rozpis zápasů turnaje a seznámit s ním všechna zúčastněná družstva.
Pro halovou část vydá OFS samostatnou termínovou listinu.
 
Článek 9
Platí pravidla fotbalu s následujícími odlišnostmi:
Hrací plocha je vyznačena na části normálního hřiště, rozměr cca 40x20m – viz. Plánek hřiště přípravky 4+1. Toto neplatí pro halovou část soutěže. Výjimku může povolit STK OFS Litoměřice.
Hraje se na dvou vyznačených travnatých hřištích (nebo UMT), souběžně (viz. Plánek hřiště přípravky 4+1), na branky 5x2m. Výjimku může povolit STK OFS Litoměřice.
Střídání se provádí z vymezeného prostoru podél vyznačeného hřiště, kde jsou    také umístěny lavičky náhradníků. Zde mohou mimo hráčů být přítomni pouze členové realizačního týmu, uvedení na soupisce mužstva. Ostatní příznivci, rodiče a diváci musí být až za ohrazením hřiště, za což je zodpovědný hlavní pořadatel turnaje.          
Pokutové území je ohraničeno značkami (viz. Plánek hřiště přípravky 4+1).
Branky mají rozměr 5x2 metry a jsou umístěny uprostřed brankových čar. Branky jsou opatřeny sítěmi.
7 metrů před brankou je vyznačena pokutová značka
Rohové kopy se provádějí z rohu vyznačeného fotbalového hřiště.
Je - li míč ze hry, uvádí jej do hry zpět brankář z   prostoru pokutového území a to buď výhozem nebo výkopem z ruky. Kroky   brankáře se nepočítají. Jakmile položí brankář míč na zem,   může   pokračovat   ve   hře pouze   nohou. Při   uvádění míče do hry brankářem musí být hráči mimo pokutové území.
Družstvo je složeno maximálně ze 12 hráčů, z čehož jsou vždy na hrací ploše 4 hráči v poli a brankář. Mezi všemi 12 hráči může docházet libovolně k výměně i v nepřerušené hře, avšak tím způsobem, že   nejprve   hřiště   opustí   střídaný hráč a   teprve potom může vstoupit na hrací plochu nový hráč. Při porušení pravidel   nařídí   rozhodčí   nepřímý   volný   kop   ve   prospěch druhého družstva. Minimální počet hráčů družstva v utkání jsou 3 hráči v poli a brankář, klesne - li počet hráčů pod 3 nelze v utkání pokračovat. Střídání se provádí z vymezeného prostoru podél   vyznačeného hřiště, kde jsou    také umístěny lavičky náhradníků.      
Hráči   musí být před i po celou dobu střetnutí řádně ustrojeni a dodržovat předepsanou výstroj (v minifotbale není dovoleno hrát s kopačkami   s vyměnitelnými kolíky, hráči   musí   mít chrániče holení).
V utkáních lze používat zpětnou přihrávku brankáři, tj. malou domů.
Hraje se výhradně s míči velikosti číslo 4.
Závěrečný pozdrav se provádí hokejovým způsobem (ruce si podávají všichni hráči).
Při minifotbale neplatí ofsajd.
Při provádění volných kopů a rohových kopů smí stát hráči soupeře min. 3 metry před brankářem, a to z důvodů, aby měl brankář   vytvořeny podmínky pro výkon své činnosti.
Hráč, který byl vyloučen, může v následujícím utkání turnaje nastoupit. Mužstvo dohrává utkání bez vyloučeného hráče.
 
Pravidla pro halovou část budou OFS vydána společně s termínovou listinou pro toto období. 
 
Obrazek 
 
Článek 10
V soutěži přípravek 4+1 organizuje každý oddíl jeden satelitní turnaj v podzimní části a jeden satelitní turnaj v jarní části soutěže, dle pokynů STK. Tyto turnaje jsou v režii pořádajícího oddílu. Halovou část soutěže organizuje OFS Litoměřice na vlastní náklady.
 
Článek 11
Pořadatel turnaje řádně zajistí hrací plochu – dvě hřiště, včetně vyznačení (viz. Plánek hřiště přípravky 4+1). Plánek hřiště neplatí pro halovou část.
Pořadatel dále ve vlastní režii zajistí:
a)       ceny pro všechna zúčastněná družstva;
b)       ceny pro tři nejlepší hráče turnaje – hráč, brankář, střelec;
c)       občerstvení a pitný režim pro zúčastněná družstva – max. 15 osob na družstvo (včetně realizačního týmu) .
Diplomy zajistí a dodá STK OFS.
 
Článek 12
Pořadatel turnaje zabezpečí hřiště výhradně s travnatým povrchem nebo UMT, šatnu pro každý zúčastněný oddíl (max. 2 družstva v jedné šatně). Dále je pořadatel povinen nahlásit výsledky turnaje vždy v neděli nebo pondělí, nejpozději však do 48 hodin po skončení turnaje, na tel. čísle 774 176 668 nebo na e-mail stk-ltm.simon@seznam.cz .
Pořadatel turnaje je povinen zabezpečit, aby řádně a ve všech bodech vyplněný zápis o příslušném turnaji byl doručen komisi STK na nejbližším zasedání (koná se vždy ve čtvrtek). Zápis posílá výhradně doporučenou poštou nebo doručuje osobně.
Za nenahlášení výsledků turnaje dle těchto pokynů bude pořádající oddíl potrestán pořádkovou pokutou 100,- Kč.

Za nedoručení zápisu do data nejbližšího zasedání komise STK bude pořádající oddíl potrestán pořádkovou pokutou 100,- Kč.

Článek 13
Nutná je platná zdravotní prohlídka všech hráčů. Každý hráč je povinen zabezpečit si ve vlastním zájmu a na své náklady informaci o své zdravotní způsobilosti hrát fotbal (v souladu s „SŘ“). U hráčů přípravek má tuto povinnost jejich zákonný zástupce. Hráč musí vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího znění:
„Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví.“
Za hráče přípravky podepíše takové prohlášení jeho zákonný zástupce. Prohlášení, musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů.
 
Vedoucí zúčastněných družstev budou mít prohlášení všech hráčů ze soupisky v době konání turnaje u sebe tak, aby je mohli předložit při kontrole.
V případě kontroly a nepředložení tohoto písemného prohlášení může být klubu uložena pořádková pokuta 500,- Kč.
 
Článek 14
Všechna utkání okresní soutěže přípravek 4+1 se hrají v režii pořádajících oddílů nebo OFS Litoměřice, dle termínové listiny. Hostující družstva se dopraví na hřiště soupeře na své náklady. Při nedostavení se k utkání na hřiště soupeře dochází k finanční ztrátě pořádajícího oddílu, ke kterému se soupeř nedostaví.
 
Za nedostavení se na turnaj a neodehrání utkání uhradí provinilé mužstvo OFS pořádkovou pokutu ve výší 500,- Kč. Úhradu stanovené částky provede provinilé mužstvo nejpozději do 15 dnů po obdržení písemného rozhodnutí STK a současně předloží STK doklad o zaplacení.
 
Dále za nedostavení se na turnaj a neodehrání utkání uhradí provinilé mužstvo pořadateli turnaje pevnou částku jako ujmu spojenou s pořadatelstvím turnaje ve výší 500,- Kč. Úhradu stanovené částky provede provinilé mužstvo nejpozději do 15 dnů po obdržení písemného rozhodnutí STK a současně předloží STK doklad o zaplacení.
 
STK OFS Litoměřice může v případě omluvy mužstva pověřenému členovi komise STK OFS nejméně 7 dní před konáním turnaje od výše uvedených sankcí upustit.
 
Veškeré nevyrovnané finanční pohledávky mezi oddíly a fotbalovým svazem Litoměřice budou po zahájení mistrovských soutěží považovány za zastavení startu mužstva.
 
Článek 15
Rozhodčí pro jednotlivé turnaje podzimní a jarní části soutěže zajišťuje pořádající oddíl, v halové části soutěže zajišťuje OFS. Odměna rozhodčím se řídí dle sazebníku odměn rozhodčím. Vyplacení finanční náležitosti musí být vyjádřeno v zápise o turnaji a stvrzeno razítkem fotbalového klubu a podpisem nebo dvěma podpisy.
 
Článek 16
Při nedostavení se mužstva na turnaj následuje kontumace.
 
Článek 17
Finanční postih za odhlášení družstva ze soutěže nebo nedostavení se na turnaj v zimní-halové části:
po rozlosování v průběhu soutěžního ročníku:                              2.000,- Kč
nově přihlášené družstvo při nedostavení se na halový turnaj:                   2.000,- Kč
 
Článek 18
Družstvo, které nezabezpečí uspořádání satelitního turnaje bude potrestáno pořádkovou pokutou ve výši 1.500,- Kč.
 
Článek 19
Družstvo, v jehož neprospěch budou vyhlášeny tři kontumační výsledky v průběhu jednoho soutěžního ročníku v důsledku nedostavení se na satelitní turnaj (tzn. neúčast na třech turnajích), bude řídícím orgánem soutěže vyloučeno ze soutěže.
 
Článek 20
Pro soutěž je platný sazebník přestupků. V případě zjištění neoprávněného startu hráče bude oddíl potrestán pokutou v minimální výši 1.500,- Kč.
 
Článek 21
V případě nepříznivého počasí a nezpůsobilého hřiště vyrozumí pořadatel o této skutečnosti hostující oddíly, rozhodčí a STK nejpozději 24 hodin před plánovaným výkopem. Se zúčastněnými družstvy se dohodne na náhradním termínu turnaje. O této skutečnosti a novém termínu turnaje vyrozumí rovněž pověřeného člena STK. V případě nesplnění této povinnosti uhradí pořadatel cestovní náklady soupeřům, rozhodčím i delegátovi OFS.
V případě nepříznivého počasí a nezpůsobilého hřiště (nezpůsobilost určují delegovaní rozhodčí) v den pořádání turnaje vyrozumí pořadatel o této skutečnosti pověřeného člena STK, a to nejpozději do 9 hodin dne pořádání turnaje. V případě nesplnění této povinnosti uhradí pořadatel cestovní náklady rozhodčím i delegátovi OFS.
 
Článek 22
Hodnocení výsledků je dle SŘ kopané. Každý turnaj se hodnotí samostatně a výsledky se zároveň započítávají do celkové tabulky okresní soutěže přípravek 4+1.
Do této celkové tabulky se nezapočítávají výsledky s družstvy, která se do soutěže přihlásila v rámci halové části soutěže.
Pokud mají po ukončení turnaje dvě nebo více družstev stejný počet bodů, rozhoduje o jejich pořadí v tabulce větší počet bodů získaný ve vzájemných utkáních. Jestliže je stejný, rozhoduje nejdříve lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkání a posléze větší počet branek vstřelený ve vzájemných utkáních. Pokud ani tato kritéria nerozhodnou, rozhodne lepší brankový rozdíl ze všech utkání v turnaji a je-li i ten stejný, zaujme vyšší pořadí v tabulce to družstvo, které vstřelilo v celém turnaji více branek. Není-li možno rozhodnout o pořadí ani podle předchozího kritéria, družstva nastoupí k pokutovým kopům. Každé družstvo určí tři hráče pokutového kopu. Pokud se nerozhodne po třech pokutových kopech, následují pokutové kopy vždy po jednom do konečného počtu, který se stanový podle družstva s největším počtem hráčů dle zápisu. Maximální počet pokutových kopů může být 12. Žádný z hráčů nesmí pokutový kop opakovat, s výjimkou družstev která mají menší počet hráčů. V tomto případě ale nesmí hráč kopat více jak 2 pokutové kopy. Není-li možno rozhodnout o pořadí ani podle předchozího kritéria, svolá pořadatel turnaje kapitány a vedoucí družstev a kapitáni rozhodnou o pořadí losem.
O výsledcích utkání rozhoduje STK.
 
Článek 23
V případě zranění nebo dalších závažných okolností, které se projeví v zápase, se tyto popíšou na druhou stranu protokolu o utkání (případně na volný list jako samostatná příloha zápisu) a podepíše jej pořadatel, rozhodčí a vedoucí družstva, kterého se toto týká.
 
Článek 24
Organizátorovi finálového turnaje Okresní soutěže přípravek 4+1 bude poskytnut příspěvek ve výši 1.000,- Kč za pronájem hřiště.
 
Článek 25
Fotbalové kluby, které mají v OS mladších přípravek dvě družstva, nepředkládají jmenný seznam hráčů obou družstev.  V průběhu jednotlivých turnajů se nedoporučuje hráče mezi mužstvy zaměňovat.
 
Článek 26
Pověřený člen komise STK:
 
Rostislav Simon, tel.   774 176 668   nebo email   stk-ltm.simon@seznam.cz .
 
 
Za STK OFS
 
Jindřich SLABÝ
Předseda STK
 
Miroslav Letafka
člen STK
 
Rostislav Simon
pověřený člen STK